نگاه خطرناک دولت مردان به آموزش و پرورش

یاداشت دانشجویی |

نگاه دولت مردان به ساحت آموزش و پرورش خطرناک و نگران کننده است. کسری بودجه را در آموزش و پرورش نمایان می‌کنند و حدود ۲۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس دولتی در معرض خطر قرار می‌گیرند.

نگاه خطرناک دولت مردان به آموزش و پرورش